Pavojingi kroviniai ypatingi tuo, jog jiems taikomi specialūs transportavimo reikalavimai, siekiant pašalinti arba sumažinti riziką žmonėms, aplinkai ar turtui atsirandančią transportavimo grandinėje dėl krovinio specifikos. Visi pavojingi kroviniai turi turėti tinkamą pakuotę ir ženklinimą, kuris yra visuotinai suprantamas ir naudojamas. Šie kroviniai turi būti sandėliuojami,  pakraunami ir vežami tinkamai, remiantis tarptautiniuose reglamentuose apibrėžtais normatyvais. Kiekvienas pavojingų medžiagų transportavimo grandinės dalyvis turi būti apmokytas apie rizikas ir susipažindintas su veiksmais, kurių reikia imtis norint sumažinti galimą žalą ir nelaimingus atsitikimus. Netinkamai gabenamas ar sandėliuojamas pavojingas krovinys gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, aplinkos ir vandens  užterštumo priežastimi, taip pat sukelti gaisrą, sprogimą, kitų krovinių,  transporto priemonių, statinių ir įrenginių pažeidimus.

Pagal LR Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 13 str. 1 d., bei ADR (Europos sutarties dėl pavojingų krovinių vežimo keliais) reikalavimą įmonės turi turėti paskirtą pavojingų krovinių (PK) saugos specialistą (konsultantą) išorinį ar vidinį.

Vidinis saugos specialistas (Jūsų įmonės darbuotojas), kad galėtų būti paskirtas Jūsų įmonės PK saugos specialistu, turi išlaikyti egzaminą LTSA (Lietuvos Transporto Saugos Administracijoje) parengti mokymus sandėlio bei administracijos darbuotojams, bei sukurti siuntimo, tvarkymo bei priėmimo procedūras kartu su saugos instrukcijomis.

Išorinis ADR saugos konsultantas atliekama šias funkcijas : sandėlio bei administracijos darbuotojų mokymai, siuntimo, tvarkymo ir priėmimo procedūros, saugos instrukcijos, auditai. Išorinis saugos konsultantas užtikrinta visų galiojančių ADR reikalavimų laikymąsi įmonėje.

DGM Lithuania specialistai turi sukaupę ilgametę patirtį personalo mokymuose, sandėlio procedūrų kūrimo, pritaikymo ir priežiūros srityse. Mes Jums siūlome tarptautine DGM World patirtį teikiant išorinio pavojingų krovinių saugos konsultanto paslaugą. DGM Lithuania išoriniai konsultantai yra išlaikę visus reikiamus egzaminus ir vadovaujasi naujausiais reikalavimais pavojingų krovinių gabenimo, pakrovimo, sandėliavimo srityse, todėl užtikrina nepriekaištingą išorinio saugos konsultanto funkciją ir Jums daugiau nebereikės rūpintis darbuotojų mokymais, sandėlio procedūrų kūrimu, bei įgyvendinimu, visa tai už Jus atliksime mes.

Uždaryti

Produkto kategorijos

Add to cart